Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mik Borsten, gevestigd aan Amelisweerd 125   3813XE  te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.loopnu.nl  06-45454461

Mik Borsten is het aanspreekpunt voor informatie over verwerking van persoonsgegevens van Mik Borsten WMO sportcoach.
Hij is te bereiken via mik@loopnu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Mik Borsten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht 

– Adresgegevens
– Telefoonnummer – E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Mik Borsten  verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u inzake gezondheid en uw Burgerservicenummer. Wij verzamelen geen gegevens van minderjarigen tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en producten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mik Borsten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Ter afwikkeling van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Mik Borsten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Mik Borsten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan de administratieve verplichtingen te voldoen die de Belastingdienst voorschrijft. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 5 jaar voor alle verzamelde gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mik Borsten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mik Borsten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mik Borsten deelt alleen gegevens als client daar van te voren toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Voor zover Mik Borsten  cookies gebruikt, betreft dit alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om een verzoek te doen uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mik Borsten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mik@loopnu.nl

Mik Borsten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Mik Borsten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mik@loopnu.nl

Mik Borsten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht 

– Adresgegevens
– Telefoonnummer – E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Mik Borsten verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u inzake gezondheid en uw Burgerservicenummer. Wij verzamelen geen gegevens van minderjarigen tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en producten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mik Borsten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Ter afwikkeling van betalingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten